ETKİNLİKLER

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

S.S. Ural Arsa Konut Yapı Kooperatifinin 2014 yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 24/05/2015 tarihinde saat 10:00‘da Hoşdere Caddesi No: 186/6 Y. Ayrancı ANKARA adresinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcisi Selma AYDIN gözetiminde toplanıldı ve toplantının saat 10:30’da başlatılmasına çağrıyı yapan organca ( Yönetim kurulu) karar verildi.

a) Genel Kurul Toplantısına başlamadan önce yapılan incelemede; Genel Kurul toplantısı ile ilgili duyurunun 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 45. maddesi gereğince, Anasözleşmenin 28. Maddesinde belirtilen çağrıya ilişkin usullerin uygulandığı bu toplantıya ilişkin duyurunun yer ve gündemi gösterilerek;
1- 39 (otuzdokuz) ortağa gündemi içeren çağrı mektuplarının 16/04/2015 tarihinde Hoşdere/Ankara PTT Şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği,
2- 12 (oniki) ortağa 22/04/2015 tarihinde imza karşılığı tebliğ edildiği.

b) Yönetim Kurulunca, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 26 ncı maddesindeki niteliklere ve Ortaklar Kayıt Defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve ortakların imzasına sunulan ortaklar listesinde kayıtlı 51 ( Ellibir.) ortaktan, 14 ( ondört) ortağın asaleten ve 6 (altı) ortağın vekaleten katılımı ile toplam 20 ( yirmi) ortağın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır.

GÜNDEM MADDELERİ

Madde 1 - Yoklama yapıldı ve yeterli sayının olduğu tespit edilerek Genel Kurul Toplantısı saat 10:00’da Ynt.Krl.Bşk. Bülent URAS'ın konuşması ile açıldı. Mustafa Kemal ATATÜRK ve Aziz Şehitlerimiz anısına 1 dakika saygı duruşu yapıldı.

Madde 2 –Divan heyetinin oluşması için sözlü olarak önerilen adaylar ortakların oyuna sunuldu ve kooperatif ortaklarından Erkan ALTUN divan başkanlığına, yine kooperatif ortaklarından Burak SUNAL katip üyeliğe oybirliği ile seçildiler. Genel Kurul adına tutanak yapması ve alınacak kararların imzalanması için divana oybirliği ile yetki verildi. Gündem genel kurula sunuldu. Gündeme her hangi bir itiraz veya görüşülmesi istenen ek gündem maddesi teklifi olup olmadığı soruldu İtiraz veya ek madde ilavesi olmadı ve gündemin hazırlandığı şekli ile genel kurulda görüşülmesi oybirliği ile kabul edildi.

Madde 3 - 2014 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Başkan Bülent URAS . tarafından genel kurula okundu ve 2014 Yılı Denetim Kurulu Faaliyet Raporu denetim kurulu üyesi Hülya ALTUN tarafından genel kurula okundu ve raporlar Divan Başkanı tarafından müzakereye açıldı. Söz alan ortak olmadı.

Madde 4 - 2014 yılına ait Bilanço ve Gelir – Gider Farkı Hesabı Muhasip Üye Davut ÖZTÜRK tarafından genel kurula okundu ve divan başkanı tarafından müzakereye açıldı.
Müzakereler tamamlandıktan sonra 2014 yılına ait Bilanço ve Gelir – Gider Farkı Hesabı onaylanmak üzere genel kurulda ayrı ayrı ortakların oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucu Bilanço , oybirliği ile onaylandı, Gelir – Gider Farkı Hesabı Oybirliği ile onaylandı.

Madde 5 - 2014 yılı Kurul raporları müzakereleri tamamlandıktan sonra Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibrası genel kurulda ayrı ayrı ortakların oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildi. Denetim Kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildi. Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.

Madde 6- 2015 yılı tahmini bütçesi ve çalışma programı yönetim kurulu başkanı Bülent URAS tarafından genel kurula okundu ve müzakereye açıldı.
Yapılan müzakere sonunda kooperatif ortaklarından hisse başına, 2015 yılı, Temmuz ayında 225 (ikiyüzyirmibeş) TL, Ekim ayında 225 (ikiyüzyirmibeş) TL ve 2016 yılı Ocak ayında 225 (ikiyüzyirmibeş) TL ve Nisan ayında 225 (ikiyüzyirmibeş) TL olmak üzere toplam 900 (dokuzyüz) TL aidatın bir dahaki genel kurula kadar alınması kararlaştırılarak ortakların oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyelerinin aylık, huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesine geçildi. Buna göre 2015 yılı Haziran. ayından itibaren bir sonraki genel kurula kadar; Yönetim kurulu başkanına ve diğer yönetim kurulu üyeleri ile Denetim kurulu üyelerine her hangi bir hakkı huzur ücreti, aylık ödenmemesi kararlaştırıldı ve ortakların oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.
Aidatlarını zamanında ödemeyen ortaklardan aylık net %.2 gecikme cezası alınması yapılan oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.
Yukarıda açıklandığı şekliyle Genel Kurul tarafından tahmini bütçede fasıllar arası aktarma ve yeni fasıllar açma hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi yapılan oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.

Madde 7- Yönetim Kuruluna verilecek Yetkilerin görüşülmesi ve karara bağlanması Yapı Kooperatifleri Anasözleşmenin 44. maddesinde belirtilen yetkilerin kullanılması ortakların oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.

Madde 8 - Dilek ve temennilerde söz alan ortak olmadı. ve ortaklardan itiraz eden olmadı. Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından, toplantı divan başkanı tarafından 12.30 ‘da kapatıldı. Bu genel kurul tutanağı tarafımızdan toplantı yerinde düzenlendi ve okunarak imzalandı. 24 / 05 / 2015

DİVAN BAŞKANI
Erkan ALTUN
KATİP ÜYE
Burak SUNAL
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Selma AYDIN